Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Szpital Rehabilitacyjny im Karola Boromeusza zapewnia rehabilitację neurologiczną w systemie stacjonarnym  w Oddziale Rehabilitacji  Neurologicznej (usługi  w ramach NFZ).

Celem rehabilitacji neurologicznej jest możliwie jak największe przywrócenie Pacjentowi utraconych funkcji w zakresie narządu ruchu, mowy, funkcji poznawczych. Za zadanie stawiamy sobie poprawę jakości życia chorych oraz ich rodzin. Rehabilitacja neurologiczna w Szpitalu prowadzona jest w sposób kompleksowy dzięki naszemu zespołowi złożonemu z:

 • lekarzy;
 • pielęgniarek;
 • fizjoterapeutów;
 • neuropsychologów;
 • psychologów;
 • logopedów;
 • terapeutów zajęciowych.

Rehabilitacja  neurologiczna w  Szpitalu  im. Karola Boromeusza to indywidualny program terapii, a lekarzem prowadzącym jest lekarz specjalista rehabilitacji i/lub lekarz neurolog. Działania usprawniające obejmują:

 •  rehabilitację narządu ruchu;
 • rehabilitację neuropsychologiczną;
 • rehabilitację psychologiczną;
 • rehabilitację neurologopedyczną;
 • rehabilitację logopedyczną;
 • terapię zajęciową.

Zakład Rehabilitacji zapewnia usprawnianym pacjentom dostęp do:

 • kinezyterapii;
 • fizykoterapii;
 • elektroterapii;
 • krioterapii;
 • masażu;
 • terapii manualnej.

ZASADY KWALIFIKACJI SKIEROWAŃ NA LECZENIE REHABILITACYJNE W ODDZIALE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ SZPITALA REHABILITACYJNEGO ŚW. KAROLA BOROMEUSZA                                             

§1

Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

1. „fundusz” – Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie lub inny Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,

2. „szpital” – Szpital Rehabilitacyjny św. Karola Boromeusza w Szczecinie

3. „skierowanie” – skierowanie do leczenia szpitalnego wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia:
a. skierowanie poszpitalne – wydane przez lekarzy oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych.
b. skierowanie z poradni specjalistycznych – rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej.

4. „kwalifikacja do leczenia” – dokonanie przez Komisję Lekarską formalnej i merytorycznej oceny skierowania oraz dołączonej dokumentacji medycznej, potwierdzającej rozpoznanie schorzeń podstawowych oraz zasadność leczenia szpitalnego,

5. „lista oczekujących” – dokument potwierdzający kolejność udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu,

6. „pacjent” – świadczeniobiorca w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z póź. zm.)

 §2

1. Szpital udziela świadczeń według kolejności zgłoszeń pacjentów, z zastrzeżeniem postanowień 

2. Szpital prowadzi listy zakwalifikowanych, oczekujących na świadczenie medyczne zgodnie z wymogami zawartymi w kontrakcie z NFZ.

 §3

1. Przyjęcie na leczenie w Szpitalu odbywa się na podstawie skierowania wydanego pacjentowi przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z określonymi przez NFZ wymogami. Po otrzymaniu spełniającego wymogi formalne skierowania, pacjent jest kwalifikowany do leczenia i po pozytywnej opinii komisji kwalifikującej wpisywany jest do kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

2. Skierowanie (oryginał) wraz z dokumentacją medyczną (kopie) świadczącą o konieczności leczenia szpitalnego dostarcza się osobiście lub listownie do Rejestracji/ Izby Przyjęć Szpitala. W przypadku dokumentacji medycznej (karty informacyjne leczenia szpitalnego) napisanej w języku obcym konieczne jest tłumaczenie.
Skierowanie powinno zawierać:
• pieczątkę jednostki kierującej wraz z nr umowy z NFZ;
• pieczątkę lekarza;
• imię , nazwisko i PESEL pacjenta;
• kod choroby ICD10.

3. Celem zakwalifikowania do leczenia rehabilitacyjnego szpitalnego dostarczone skierowania wraz z dokumentacją medyczną rozpatrywane są przez Komisję Lekarską, w składzie co najmniej 2-osobowym, jeden raz na 2 tygodnie.
W skład Komisji Lekarskiej kwalifikującej do przyjęcia w Szpitalu Rehabilitacyjnym Św. Karola Boromeusza wchodzą:

 • Lek. med. Iwona Denisewicz – specjalista rehabilitacji medycznej, Internista;
 • Lek. med. Małgorzata Pietrewicz – specjalista rehabilitacji medycznej, Internista;
 • Lek. med. Hanna Sorówka – specjalista rehabilitacji medycznej;
 • Lek. med. Marek Radny – specjalista neurologii;
 • Lek. med. Anna Jagodzińska – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

4. Do zadań Komisji Lekarskiej należy ocena przedłożonego skierowania wraz z pozostałą dokumentacją pod względem:
a. zgodności dostarczonej dokumentacji z wymogami NFZ i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b. kompletności przedłożonej dokumentacji;
c. innych wymogów koniecznych do zakwalifikowania pacjenta do leczenia.

5. Komisja Lekarska kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej:
a. “przypadek tzw. Pilny lub Wczesny” – poszpitalny: od 0 (przekazanie bezpośrednie) do maksymalnie 30 dni od dnia wypisu ze szpitala;
b. “przypadek tzw. stabilny lub przewlekły” – jeżeli składający skierowanie pacjent korzystał poprzednio z leczenia szpitalnego w oddziale rehabilitacji neurologicznej w trybie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i przyjęcie go na leczenie rehabilitacyjne w Szpitalu jest poparte koniecznością kontynuowania usprawniania i potrzeby całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej.
W kwalifikacji stosuje się aktualne wytyczne Ministra Zdrowia opracowane zgodnie z zaleceniami przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz zapisy Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

6. Pacjenci z kategorii medycznej pkt 5 lit a kwalifikowani są na podstawie zgłoszenia telefonicznego lekarza prowadzącego pacjenta w przypadku pacjentów hospitalizowanych, a dla pacjentów wypisanych dostarczonego skierowania na zasadach jak pacjenci z grupy pkt 5 lit b.

7. W przypadku zakwalifikowania pacjenta do kategorii medycznej określonej w pkt 5 lit. a – pacjent umieszczany jest na liście oczekujących przed pacjentami zakwalifikowanymi zgodnie z pkt 5 lit. b.

8. Komisja Lekarska określa tryb postępowania wobec pacjenta, o którym mowa w pkt 5 lit. b poprzez opisanie skierowania adnotacją dotyczącą:
a. przyjęcia zgodnie z kolejką oczekujących;
b. konieczności oceny stanu zdrowia poprzez badanie na izbie przyjęć;
c. odmowy udzielenia świadczenia:

• ze względu na brak wskazań do stacjonarnego leczenia rehabilitacyjnego w warunkach szpitalnych;
• ze względu na brak możliwości udzielenia świadczenia w Szpitalu;
• istotne braki w dokumentacji medycznej pacjenta, uniemożliwiające przeprowadzenie kwalifikacji do leczenia szpitalnego;
• ze względu na istniejące przeciwwskazania do prowadzenia rehabilitacji.

9. Liczba Pacjentów do przyjęcia w określonym terminie uwarunkowana jest limitem kontraktu z NFZ.

§4

1. Pacjenci zakwalifikowani przez Komisję Lekarską do leczenia rehabilitacyjnego zgodnie z kolejką oczekujących informowani są o przybliżonej dacie rozpoczęcia leczenia.
• Na 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia pacjent proszony jest o potwierdzenie aktualnej daty zgłoszenia do szpitala.

• W przypadku braku potwierdzenia może się okazać, że przyjęcie w wyznaczonym dniu nie będzie możliwe z powodu braku miejsca.

2. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Szpital informuje pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy.

3. Ostatecznej kwalifikacji do szpitalnego leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych i do przyjęcia dokonuje lekarz oddziału Szpitala po zbadaniu pacjenta.

§5

1. Odmowa przyjęcia pacjenta do Szpitala może wynikać z:
a. braku wskazań lekarskich do leczenia rehabilitacyjnego w warunkach stacjonarnych;
b. braku możliwości prowadzenia leczenia rehabilitacyjnego w szczególnie ciężkich przypadkach, których nie można było stwierdzić na podstawie skierowania i dołączonej do niego dokumentacji medycznej;
c. istnienia przeciwwskazań, o których nie było informacji w przedstawionej komisji dokumentacji medycznej;
d. istotnych braków w dokumentacji medycznej pacjenta, uniemożliwiających przeprowadzenie kwalifikacji do leczenia;
e. braku zgody pacjenta na hospitalizację.

2. W przypadku orzeczenia odmowy przyjęcia do Szpitala pacjent otrzymuje z Izby Przyjęć:
a. informację o przyczynach odmowy przyjęcia;
b. jeżeli odmowa przyjęcia następuje w wyznaczonym terminie przyjęcia, po badaniu wstępnym pacjent otrzymuje kartę informacyjną z podaną przyczyną odmowy leczenia.

 §6

Wskazania do leczenia rehabilitacyjnego stacjonarnego

1. Leczenie szpitalne przeznaczone jest dla pacjentów wymagających wszechstronnego postępowania usprawniającego i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, wymagających całodobowej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej:
a. po leczeniu szpitalnym wymagającym rehabilitacji np. chorzy po udarach, operacjach centralnego lub obwodowego układu nerwowego;
b. po zaostrzeniach/rzutach niektórych przewlekłych schorzeń neurologicznych, które wymagały leczenia szpitalnego.

 §7

Postępowanie ze skierowaniami na leczenie szpitalne i z dokumentacja medyczną

1. Skierowanie musi być dokumentem oryginalnym – w przypadku otrzymania kopii lub nieprawidłowego skierowania pracownik Izby Przyjęć rejestruje skierowanie, tak jak w przypadku skierowania prawidłowego, nadając mu nr BIP i przekazuje je, po uprzednim wydrukowaniu Karty obiegu skierowania i umieszczeniu na niej informacji o wcześniejszej hospitalizacji w Szpitalu wraz z dokumentacja medyczną do rozpatrzenia Komisji Lekarskiej.

2. Do skierowania na leczenie szpitalne dołączana jest dokumentacja medyczna, szczególnie karty informacyjne z leczenia szpitalnego oraz dokumentacja dotycząca schorzenia będącego przyczyną skierowania.

3. Prawidłowe skierowanie zawiera informacje wyszczególnione w punktach 3 – 6 Instrukcji postępowania ze skierowaniem do szpitala.

4. W sytuacji stwierdzenia skierowania nieprawidłowego i po weryfikacji dokumentów przez Komisję Lekarską pracownik Izby Przyjęć przygotowuje pismo wyjaśniające aktualny stan prawny i informujące pacjenta o potrzebie wysłania prawidłowego skierowania, zgodnego z obowiązującymi przepisami.

5. Każde kolejne złożone przez tego samego pacjenta skierowanie na stacjonarne leczenie szpitalne, zawierające rodzajowo podobne rozpoznanie i kwalifikujące się do leczenia w tym samym oddziale rozpatrywane jest łącznie z wcześniej złożonymi przez niego, oczekującymi na realizację, skierowaniami.

6. Skierowanie na stacjonarne leczenie szpitalne składane przez tego samego pacjenta, zawierające rodzajowo różne rozpoznania i kwalifikujące się do leczenia w różnych oddziałach rozpatrywane jest zgodnie z datą wpływu skierowania w sposób opisany w § 3 – 5.

 §8

Zasady przyjęć pacjentów na leczenie stacjonarne

1. Przyjęcia pacjentów do leczenia szpitalnego prowadzone są wg kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem postanowień § 3.

2. W przypadku zmiany stanu zdrowia pacjenta, wynikającej z przedstawionej aktualnej dokumentacji medycznej lub badania fizykalnego lub innych dokumentów medycznych wskazującego na potrzebę wcześniejszego, niż według kolejności, wyznaczenia terminu leczenia szpitalnego, koryguje się odpowiednio ten termin. O zasadności korekty terminu decyduje Komisja Lekarska na podstawie kryteriów medycznych.

3. W przypadku niepełnej dokumentacji i wątpliwości dotyczących stanu pacjenta Komisja ma prawo zaprosić pacjenta do badania kwalifikującego w Izbie Przyjęć. Nie zgłoszenie się na badanie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

 §9

Zmiany terminu realizacji leczenia stacjonarnego
1. W przypadku zgłoszenia potrzeby zmiany terminu termin ustala się na późniejszy z wyjątkiem istotnych wypadków losowych potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

2. Za istotne przypadki losowe uznaje się niezależne od pacjenta, bezpośrednio go dotyczące zdarzenia zewnętrzne, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają stawienie się na leczenie we wskazanym terminie. W szczególności są to:

• śmierć najbliższej osoby,
• stan zdrowia najbliższej osoby, wymagający zapewnienia opieki przez pacjenta lub zorganizowania zastępczej opieki pacjentowi,
• inne, ważne życiowo, okoliczności, które uniemożliwiają podjęcie leczenia w wyznaczonym terminie. Okoliczności te, zgłoszone pisemnie przez pacjenta, podlegają ocenie Komisji Lekarskiej.

3. W razie wystąpienia okoliczności medycznych, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Komisja Lekarska dokonuje przesunięcia terminu przyjęcia na leczenie. Uzasadniające przesunięcie terminu okoliczności to w szczególności:

• stan nagły – tj. stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
• inne ostre schorzenie, które z powodów zdrowotnych, epidemiologicznych, lub innych medycznych powodowało by zagrożenie zdrowia innych pacjentów szpitala.

4. W przypadku określenia przyjęcia w trybie pilnym, przy jednoczesnym powiadomieniu o leczeniu w innym podmiocie leczniczym, po zakończeniu tego leczenia pacjent przesyła zaświadczenie o stanie zdrowia z adnotacją odpowiedniego specjalisty o zdolności do kompleksowego leczenia rehabilitacyjnego. W razie konieczności przesuwa się termin przyjęcia do czasu zaistnienia możliwości udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych.

5. W przypadku zaistniałego ostrego schorzenia potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim (np. infekcja) dokonuje się przesunięcia terminu przyjęcia na okres do ustąpienia objawów schorzenia i odzyskania, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, zdolności do stacjonarnego leczenia rehabilitacyjnego.

§10

Skreślenie z listy oczekujących

Szpital dokonuje skreślenia z listy oczekujących w przypadku:

• wykonania świadczenia;
• powiadomienia przez pacjenta wpisanego na listę oczekujących o rezygnacji z leczenia – pisemnie, elektronicznie;
• zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju przez Szpital;
• niezgłoszenie się pacjenta do Szpitala w terminie bez wcześniejszego podania uzasadnionej przyczyny;
• braku akceptowanego przez Komisję Lekarską uzasadnienia przesunięcia terminu hospitalizacji;
• nieuzupełnienia dokumentacji medycznej pomimo wezwania przez Szpital i poinformowania pacjenta, iż w wypadku jej niedoręczenia zostanie skreślony z listy oczekujących;
• w przypadku określonym w § 8 ust. 3;
• odmowy udzielenia świadczenia;
• zaistnienia innej przyczyny, uzasadniającej skreślenie z listy oczekujących.                        

§11

Szpital nie zapewnia:

• rezerwacji wybranych pokoi;
• wspólnych pokoi dla współmałżonków i innych osób odmiennej płci;
• leczenia w wybranych przez pacjenta miesiącach (miesiące letnie, ferie zimowe itp.). Leczenie prowadzone jest przez cały rok, niezależnie od pory roku.