Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Instytut Medyczny im. Jana Pawła II z siedzibą w Szczecinie, al. Wyzwolenia 52, informuje Pana/Panią o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Instytut Medyczny al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin, e-mail: mkrawczyk@szpitalrkb.pl
Pouczenie: Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Instytut Medyczny w Szczecinie zamieszczona jest na stronie internetowej Instytutu pod adresem: al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin.