Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem danych Pani/Pana jest Dyrektor Instytutu Medycznego w Szczecinie w którego skład wchodzą Szpital Rehabilitacyjny oraz Domy Pomocy Społecznej; Adres siedziby: 71-506 Szczecin Aleja Wyzwolenia 52, tel. (91) 454 00 52; e-mail: biuro@insmed.com.pl.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: mkrawczyk@szpitalrkb.pl, tel. (91) 454 00 52, adres do korespondencji jak wyżej.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie funkcjonowania Instytutu Medycznego w którego skład wchodzą Szpital Rehabilitacyjny oraz Domy Pomocy Społecznej podstawie:

1) prowadzenia działalności leczniczej na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2021 poz. 542) oraz Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020 poz. 849);
2) prowadzenia działalności statutowych domu pomocy społecznej na podstawie: art. 55, Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876); w szczególności w celu zapewnienia realizacji przez dom pomocy społecznej usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu określonego przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734);
3) prowadzenia rekrutacji na podstawie: realizacji praw i obowiązków wynikających z Kodeksu pracy Ustawy z 26 czerwca 1974 r. (z późn. zm.), zgodnie z art. 221 § 1, prowadzenia rejestru pracowników – w związku z art. 94 pkt 9a i 9, zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ZUS, aktualizacji i przekazywanie danych o zwolnieniach, Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2021 poz. 423);
4) podejmowania działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy z Instytutem Medycznym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO);
5) wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność Instytutu Medycznego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
6) dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

5. – podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

6. – podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

8. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji)

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Share This
Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza przystąpił do programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Zostaną nim objęci pacjenci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Rehabilitacyjnego. Program ma na celu poprawę jakości żywienia w Szpitalu poprzez stosowanie diet odpowiednich do stanu zdrowia. Czytaj dalej
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
Zapytanie ofertowe nr 2/2023
Zapytanie ofertowe 2/2023 – wybór oferty
Zapytanie ofertowe 3/2023 Zobacz wszystkie
Napis Dobry posiłek w szpitalu

Dotacje

Szpital Rehabilitacyjny im. Świętego Karola Boromeusza został beneficjentem programu dofinansowania podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia doposażenia w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, ze środków Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia.
Dzięki programowi pozyskaliśmy 5 urządzeń robotycznych do rehabilitacji kończy dolnych i 3 urządzenia robotyczne do rehabilitacji kończyn górnych.
Urządzenia pozwolą na efektywne usprawnianie w oparciu o EMG oraz pozwolą na wykorzystywanie biofeedback w trakcie rehabilitacji chorych na choroby neurologiczne oraz będą stanowić istotne uzupełnienie pracy fizjoterapeutów.
Napis Dobry posiłek w szpitalu